Raad van Advies

In de statuten van de stichting is bepaald dat de stichting kan bestaan uit twee organen: het bestuur en de Raad van Advies. Het bestuur heeft in het belang van de Stichting een Raad van Advies ingesteld.

De Raad van advies heeft als taken om:

  • toe te zien op de algemene gang van zaken binnen de Stichting
  • toe te zien op de werkzaamheden van het bestuur
  • het bestuur gevraagd dan wel ongevraagd te adviseren

De Raad van Advies richt zich naar het belang van de Stichting Triptiek waaronder de behoorlijke vervulling van de krachtens de statuten aan het bestuur opgedragen taken.

De Raad van Advies stelt een reglement vast waarin in ieder geval regels zijn opgenomen voor zijn werkwijze, besluitvorming en procedures.

Leden Raad van Advies

Mevrouw dr. A.M.H. Bisschops, psycholoog (Universiteit van Tilburg)

Prof. dr. W.H. Gispen, Rector Magnificus emeritus (Universiteit van Utrecht)

Prof. mr. A.G. Castermans, hoogleraar Burgerlijk Recht (Universiteit van Leiden)

Mr. C.A.R.M. van Leuven, raadsheer Hof Den Bosch (familierecht)

Prof. mr. A.J. Akkermans, hoogleraar Privaatrecht (Vrije Universiteit Amsterdam)