Onze mensen

Dr. Carla Goosen heeft vanaf 1976 haar basis als psychotrauma en systeemtherapeut in de GGZ. Sinds 1992 deed zij als gedragskundige veel onderzoek in klachtencommissies ongewenste omgangsvormen. Dat motiveerde haar om een studie rechten te doen die zij afrondde met een master arbeidsrecht en overheden. Carla Goosen is sinds 1999 Mediator NfM,  NIP, ADR,  IMI, MFAM, is coach van de collaboratieve professionals (VvCP)/childspecialist en wordt vanaf 2005 als deskundige/forensisch mediator benoemd door rechtbanken en gerechtshoven. Zij is lid van de specialistische Vereniging Arbeidsmediators Nederland.
In 2011 promoveerde Carla Goosen in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen op een onderzoek naar de professionaliteit van de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie. Carla werkt als wetenschappelijk onderzoeker voor instituten als HiiL innovating justice (Universiteit Tilburg), de Kinderombudsman, Commissie Rouvoet, et cetera. Zij publiceert regelmatig, is bestuurslid van de VvCP en is redactielid van het tijdschrift Nederlandse Mediation.

Mr. dr. Leo Klijn is tot 2018 werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht. Leo Klijn is sinds 1995 CEDR accredited mediator gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen en is inmiddels zeer ervaren in de behandeling van klachten op diverse terreinen. Leo Klijn heeft ruime ervaring als voorzitter van klachtencommissies, als ombudsman en als onderzoeker op het terrein van arbeidsverhoudingen en adviseert ten aanzien van bij organisaties passende klachtstructuren. 

In 1992 is hij gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid op Individueel Klachtrecht en heeft diverse publicaties op zijn naam onder meer op het terrein van Mediation in arbeidsrelaties.

Mr. dr. Yvonne van der Vlugt is gepromoveerd jurist, bestuurskundige en mediator. Zij adviseert organisaties in het publieke domein over het verbeteren van de relatie met burgers. In haar jarenlange ervaring bij de Nationale Ombudsman ontdekte Yvonne dankzij burgerklachten het spanningsveld tussen het systeem van de overheid en de noodzaak van ‘ervaren procedurele rechtvaardigheid’ en de behoefte van veel burgers aan verbinding. Hoe je als overheid in beweging komt, kan leren van de ervaringen van betrokkenen, leert van klachten en daadwerkelijk werkt aan verbinding, onderzocht ze als promovenda in Leiden. Juist door tijdens het onderzoek het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen, is zij in staat om de meningen, ervaringen en beweegredenen van de gesprekspartners inzichtelijk te maken: waar schuurt het en waar versterkt het elkaar. Vervolgens gebruikt ze het onderzoek niet als einde, maar als startpunt voor verbetering.

‘De rode draad in mijn loopbaan is het verbeteren van de verbinding tussen burger en overheid, waarbij dejuridisering, conflicthantering, maatschappelijke effectiviteit en het leren voorop staat. Als jurist, bestuurskundige en mediator ligt mijn kracht in het sturen, begeleiden en meenemen van professionals gecombineerd met strategische advisering en onderzoek. Met visie en inspiratie krijg ik organisaties in beweging met als doel gezamenlijk maatschappelijk effect te genereren.’

Mr. A.M.T. (Annie) Wigger is advocaat en mediator. Zij is haar loopbaan als rechtshulpverlener in 1984 gestart op een bureau voor rechtshulp en heeft na twee jaar de overstap gemaakt naar de advocatuur. Vervolgens is zij gedurende 10 jaar werkzaam geweest in een (politieke) beleidsfunctie. Inmiddels is zij al weer ruim 10 jaar als advocaat werkzaam op het terrein van het onderwijsrecht, ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Daarnaast is zij Commissielid bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) en is zij voorzitter/lid van een aantal bezwarencommissies.

Haar jarenlange ervaring heeft haar geleerd dat mensen in conflict belang hebben bij een oplossing die als rechtvaardig wordt ervaren. Een goede begeleiding bij het overleg, laagdrempelige voorzieningen zoals een klachtencommissie of mediation kunnen aan het tot stand komen van rechtvaardige oplossing bijdragen. Ruimte om het geschil breder te zien dan alleen het juridische geschil schept mogelijkheden voor een overleg waarin partijen zich kunnen herkennen.

Jolijn Meesters, heeft als bedrijfskundige sinds 1986 ruime ervaring als lijnmanager in de uitzendbranche en vanaf 1996 bij de Rabobank. In deze managementfuncties heeft zij ervaren dat  faciliteren dat mensen het beste uit zichzelf halen, zich empoweren en zich blijven ontwikkelen, een van haar belangrijkste drijfveren was. Vandaar de overstap in 2004 naar de functie van HR manager en de studie Personeelswetenschappen. Zowel tijdens diverse fusies tussen banken als tijdens de omvangrijke reorganisaties in de afgelopen jaren heeft zij herhaaldelijk met (dreigende) conflictsituaties te maken gehad.  Ze is bij diverse banken voorzitter geweest van de fusie begeleidingscommissie, in deze rol werden klachten over de procesgang van de fusie onderzocht. Ze heeft in 2017 de MfN erkende opleiding tot mediator afgerond en werkt als vrijwilliger voor de gemeente Tilburg bij Buurtbemiddeling in gemeente en omgeving.

“Tijdens mijn functie als HR manager bij de Rabobank heb ik de afgelopen 11 jaren gemerkt dat ik altijd in gesprek kan blijven met managers en medewerkers, ook in complexe en stressvolle situaties. Mijn overtuiging is dat door met elkaar in gesprek te blijven er altijd ruimte is of ontstaat voor een oplossing”.

Paul Herfs heeft een ruime ervaring (13 jaar) opgedaan als ombudsman en/of vertrouwenspersoon voor personele aangelegenheden aan de Universiteit Utrecht. Die positie heeft hij ook bekleed aan het UMC Utrecht, het RIVM, de Hogeschool Utrecht en de Sportstichting Mesa Cosa. Hij heeft dus aan alle Utrechtse hoger onderwijsinstellingen gewerkt of is daar nog steeds werkzaam.

Hij is lid van de Vereniging Ombudsmannen Hoger Onderwijs (VOHO) en van het Netwerk Universitaire Vertrouwenspersonen (NUV). Ook is hij lid van het European Network Ombudsmen in Higher Education (ENOHE). Als ervaren ombudsman heeft hij medewerking verleend aan de instelling van de positie van een ombudsman personeel aan de Hogeschool Windesheim, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Maastricht.

Diverse publicaties in binnen- en buitenland zijn van zijn hand verschenen over het nuttige werk van een ombudsman personeel aan instellingen voor (hoger) onderwijs.

Drs. C.J.B. (Katinka) Lorijn, GZ-psycholoog. Katinka Lorijn is na haar studies psychologie en filosofie werkzaam geweest als manager van een instelling voor opvang van slachtoffers seksueel geweld. Van 1988 – 2000 werkte zij, in diverse functies, aan de Rijksuniversiteit Groningen: als ombudsfunctionaris voor personeel en studenten, in een tijd dat dit nieuw was binnen universitaire organisaties. Pionieren dus! Daarna vervulde zij diverse HR-functies (o.a. manager kwaliteitszorg en manager van een HR afdeling). Katinka is in 1998 voor zichzelf begonnen. Veel verschillende dingen doen, met steeds andere organisaties en mensen is wat haar drijft. Dicht op de mens, verbindend en zorgend dat ieder tot recht komt en van betekenis kan zijn. Coaching bij conflicten rondom samenwerking en in teams is iets wat zij graag doet. Als GZ-psycholoog begeleidt zij mensen om te kunnen re-integreren, bijvoorbeeld na burn-out. Katinka doet regelmatig onderzoek in arbeidsorganisaties (onderwijs, overheid, zorg) rondom thematiek van sociale veiligheid, omgangsvormen, cultuur en  conflicten en treedt op als ombudsfunctionaris/vertrouwenspersoon bij reorganisaties. Als gedragsdeskundige is zij lid (geweest) van vele klachtencommissies en van een gemeentelijke bezwarencommissie. Sinds 1998 is Katinka MfN register mediator en treedt zij op als  bemiddelaar in arbeidszaken, overheidszaken, strafzaken, familieconflicten en binnen de zorg. Katinka werkt als mediator/bijzonder curator voor de rechtbanken in Noord-Nederland. Inmiddels (sinds 2012) is zij tevens peer reviewer voor de MfN. 

Clemens de Bont is vanaf 1999 mediator, eerst NMI, later MfN geregistreerd.
Clemens de Bont was een van de oprichters van het huidige kantoor De Voort Advocaten-Mediators in Tilburg.
Op vele vlakken heeft Clemens zich in de loop der jaren gemanifesteerd zoals coördinatie van het Buro voor Rechtshulp in het arrondissement Breda en stond in hetzelfde arrondissement aan de wieg van een van de eerste rechtswinkels in Nederland. Hij was ook jarenlang rechter plaatsvervanger, Zijn specialisatie als advocaat  en mediator was arbeidsrecht en ambtenarenrecht.
Clemens heeft vele bestuursfuncties vervuld zowel binnen als buiten de advocatuur en zowel binnen als buiten de regio.
In 2017 heeft hij de advocatuur verlaten en is sedertdien als zelfstandig mediator actief, nog steeds met dezelfde specialisatie: Arbeidsrecht en ambtenarenrecht. 

Clemens heeft een enorme ervaring en mensenkennis en kan met iedereen – van hoog tot laag – het gesprek aan.

Ilse van de Graaf heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen (Beleids- en Organisatiewetenschappen) met als bijzondere aandachtsgebieden HRM, ondernemingscultuur en
veranderingsmanagement.

Ilse is gestart binnen het HR-vak als Adviseur Personeel & Organisatie en is vervolgens werkzaam geweest als HR-manager. Als mede-eigenaar is zij in 2005 een detacheringsbureau gestart waar Ilse nog steeds actief in is.

Onder andere vanuit haar belangstelling voor de menselijke relaties in het (bedrijfs)leven heeft Ilse een mediation-opleiding gevolgd en is inmiddels gecertificeerd MfN-mediator en als vrijwilliger actief bij buurtbemiddeling. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan diverse onderzoeken naar (klacht)hulpstructuren voor werknemers, onderzoeken naar ongewenste omgangsvormen op het werk en cultuuronderzoeken.

Makiri Mual is een bevlogen professional met een herstelgericht hart. Zijn betrokkenheid bij getraumatiseerde personen en systemen (echtparen, gezinnen en medewerkers) is de rode draad. Hij biedt maatwerk door interventies uit de psychologie en mediation met elkaar te verbinden. Zijn motto: ‘Rechtdoen aan emoties!’ Getraind als gedragskundige (antropologie, psychologie en recht) benadert hij conflicten als een ‘systemisch’ fenomeen waarbij persoonlijke mogelijkheden én beperkingen van betrokkenen een rol spelen. Hij gaat niettemin altijd op zoek naar kracht en competentie en ziet de gang naar de rechter letterlijk als een ultimum remedium. Naast zijn ombudswerk is hij bestuurder bij Prisma Praktijk Amsterdam/Utrecht en bij diverse verenigingen en opleider.

Nederlands interventiecentrum voor arbeidsverhoudingen

Voor informatie en advies: info@nicva.nl