Onafhankelijk voorzitterschap

Wat houdt onafhankelijk voorzitterschap in?

Het interventiecentrum heeft een ruime ervaring in het voorzitten van klachtencommissies, begeleidingscommissies sociaal plan en onderzoekscommissies.

De professionals van het NICVA hebben een ruime ervaring in het voorzitten van onderzoekscommissies en klachtencommissies. Zij hanteren daarbij de algemene beginselen van behoorlijk klachtenbehandeling wat maakt dat partijen gelijkelijk worden behandeld, er een adequaat hoor en wederhoor plaatsvindt waar mogelijk in de aanwezigheid van beide partijen. Het laatste vereist dat de aandacht gelijkelijk uitgaat naar beide partijen, een stijl van voorzitten die neutraliteit en objectiviteit waarborgt en uiteindelijk leidt een objectieve toetsing en een deugdelijk gemotiveerd oordeel of advies.

Uitgaande van deze gedachte zijn de criteria voor een behoorlijke klachtenprocedure:

 • onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid van de klachteninstantie;
 • wijze van de behandeling van de klacht: hoor en wederhoor, het inzagerecht, de niet openbaarheid van behandeling, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bij de klacht betrokkenen en de niet–lijdelijkheid van de klachteninstantie;
 • de totstandkoming en inhoud van het advies en de uitspraak: het beginsel dat er binnen redelijke tijd een advies of een uitspraak moet afkomen die gemotiveerd is en schriftelijk wordt vastgelegd;
 • de uitvoering van de uitspraak en de nazorg binnen de organisatie.

De criteria die het NICVA aan haar voorzitters stelt, zijn:

 • Ervaren jurist;
 • Ervaring als voorzitter;
 • Ervaring met het houden/leiden van zittingen;
 • Ervaring met klachtrecht geldt als een sterke pré;
 • Representatief;
 • Gezaghebbend;
 • Communicatief;
 • Luisterend vermogen;
 • Flexibel;
 • Bewust van de plaats en aard van de klachtencommissie;
 • Kunnen samenwerken in multidisciplinair verband.