Vormen van interventie

Conflict coaching

De coach leert de partijen in de samenwerking met elkaar om te gaan met verschillen in persoonlijke eigenschappen en omgangsvormen. Als dat nodig of wenselijk wordt geacht, gaat de coach hier mee verder, nadat het conflict is opgelost. Hierdoor is de kans kleiner dat er in de toekomst weer conflicten ontstaan. Conflict coaching is toepasbaar op individueel niveau maar ook op groepsniveau zoals een team.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke, neutrale derde (de mediator) helpt de conflicterende partijen bij het zoeken naar hun eigen oplossing. In mediation houden de betrokkenen zelf invloed op de oplossing en wordt gewerkt aan een herstel van de verhoudingen en/of wordt de relatie niet onnodig (verder) beschadigd.

Bindend advies

Het bindend advies is een op hun verzoek voor beide partijen bindende beslissing, genomen door één of meerdere derden. Aan het bindend advies kan niet de kracht van een rechterlijke uitspraak worden toegekend, wel kan in rechte nakoming kan worden gevorderd. Het advies werkt alleen tussen partijen. Een bindend advies heeft geen derdenwerking.

Onafhankelijk voorzitterschap

Het interventiecentrum heeft een ruime ervaring in het voorzitten van klachtencommissies, begeleidingscommissies sociaal plan bij reorganisaties en onderzoekscommissies voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Het NICVA heeft zeer ervaren voorzitters van klachtencommissies ter beschikking.

Onderzoek

Het in opdracht van werkgevers en/of ondernemingsraden en/of vakbonden verrichten van onderzoek naar (de essentie van verstoorde) arbeidsverhoudingen, het opstellen van conclusies en het doen van aanbevelingen om tot een oplossing te komen. Het NICVA heeft de beschikking over professionele onderzoekers.

Ook het verrichten van onderzoek naar de conflictvaardigheid van een organisatie en een daarbij passende klachtstructuur behoort tot de ervaring van het NICVA. Ook heeft het NICVA de deskundigheid in huis om daarop toegespitste klachtenregelingen uit te werken.

De ombudsfunctie

Een laagdrempelige, onpartijdige en onafhankelijke gesprekspartner die werkt volgens een drieluik principe: adviseren ten aanzien van, bemiddelen in en behandelen van klachten. Waar een mediator niet kan adviseren of een oordeel kan geven, is met het genoemde drieluik de ombudsfunctie een wezenlijk alternatief voor mediation in arbeidsverhoudingen omdat de ombudsfunctionaris met de drie genoemde luiken in staat is mee te bewegen met de gradatie van een conflict en daarmee volledige juridisering van conflicten te voorkomen en waar mogelijk te komen tot een herstel van arbeidsverhouding(en). De behandeling van een klacht beperkt zich tot klachten of grieven van personeelsleden over hun inziens onbillijke of onzorgvuldige behandeling. Een ombudsfunctie kan in een klachtstructuur van een organisatie de rol van poortwachter vervullen en daarmee een eerstelijns opvang bieden. Met de ombudsfunctie wordt dan een bijdrage geleverd aan een adequate hulpstructuur voor medewerkers binnen een organisatie.

Een ombudsfunctionaris kan op afroepbasis in organisaties worden ingezet of een permanente positie binnen een organisatie of groep van organisaties hebben.

Aanpak

Vanuit een technische en inhoudelijke expertise, onafhankelijk en met oog voor de gevoelens en belangen van partijen.

Wanneer voor wat te kiezen?

Welke methode past op welk moment past bij welke conflict? Een eenduidig antwoord op die vraag is niet te geven. Het interventiecentrum neemt samen met u door wat de meest geëigende interventie is.